Skip to main content

AB stukken 7 juli 2022

Agenda

Mededelingen bestuur

Opvolging dhr. J. Schoone als voorzitter DB/ AB 

Verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 31 maart 2022

(Afschrift) Ingekomen brief d.d. 26-04-2021 van OCW inzakeTransitie RHC's_Reactie op brf prov. en gem. Utrecht

Ingekomen brief d.d. 16-05-2022 van de gemeente Zeewolde aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d. 02-06-2022 van de provincie Flevoland aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d. 10-05-2022 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d. 08-06-2022 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake bestuurlijke vertegenwoordiging

Ingekomen brief d.d. 15-06-2022 van de Gemeente Lelystad aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d. 23-06-2 van Waterschap Zuiderzeeland aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d.28-06-2022 van Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Update Trajectbeschrijving_afhankelijkheden terugtredenrijkjuni2022Rijk

Position paper Archiefwet 2021

Kamerstukken 11 april

Van OCW: Stappen proces Uitreding Rijk

gespreksnotitie bestuurlijk gesprek OCW-HFA  

Toekomst: planning digitale duurzaamheid HFA

PvE e-Depot waarin al verwerkt feedback deelnemers GR

 

Definitieve jaarrekening 2021

Accountantsverslag

Ontwerp Programmabegroting 2023-2026HFA

Eerste Berap 2022

Besparingen

Rapportage Rijksarchivaris, Provincie-, Waterschap- en Gemeente- archivaris  

Oplegnotitie

Acquisitieplan

Handreiking hotspotmonitor