Uw zoekacties: Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Geschiedenis van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders'
1.1 Instelling, ontwikkeling en opheffing
1.2 Taken en bevoegdheden
1.3 Interne organisatie
1.4 Publicatie
Het archief van het openbaar lichaam
2.1 Geschiedenis van het archief
2.2 Ordening en registratuur
2.3 Overbrenging naar het Rijksarchief
2.4 Vernietiging van archiefbescheiden
2.5 Beperkingen aan de openbaarheid
2.6 Omvang en materiële staat
Verantwoording van de inventarisatie
In 1993 is begonnen met de inventarisatie van het algemene deel van het archief van het openbaar lichaam. Het archief is toen in drie, ongeveer even grote stukken verdeeld die door verschillende personen in een relatief korte periode zouden kunnen worden geïnventariseerd. De scheiding tussen de drie gedeelten werd gebaseerd op twee caesuren in de geschiedenis van het openbaar lichaam, te weten de gemeentewording van Dronten per 1 januari 1972 en de gemeentewording van Lelystad per 1 januari 1980. Sommige dossiers lieten zich echter niet goed in één van deze perioden indelen. Op grond hiervan werd besloten om bijvoorbeeld verordeningen, inclusief latere wijzigingen, op te nemen onder de datum van vaststelling. * 
De inventarissen van de archiefbescheiden uit de eerste twee perioden zijn in 1994 gereedgekomen.
De onderhavige inventaris, waarin de stukken uit de periode 1980-1995 worden beschreven, is gemaakt in het kader van de opleiding Archivistiek A van het Nederlands Instituut voor Archiefonderwijs en -onderzoek, kortweg de Archiefschool.
Tijdens deze inventarisatie bleken zich tussen de archiefbescheiden uit de periode 1980-1995 ook stukken te bevinden uit eerdere jaren, die niet in de genoemde inventarissen van Blancke en Wieten waren opgenomen. Besloten is om deze stukken apart te beschrijven in een lijst met Addenda op genoemde inventarissen.
Stukken die volgens de vernietigingslijst voor gemeentearchieven *  voor vernietiging in aanmerking komen, zijn tijdens de inventarisatie afgezonderd. Gezien het bijzondere karakter van het openbaar lichaam is echter besloten niet alle stukken die strikt gesproken voor vernietiging in aanmerking komen daadwerkelijk voor vernietiging voor te dragen; sommige stukken zijn op grond van hun historische betekenis toch in deze inventaris opgenomen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de verzamelde documentatie over de mogelijke inpoldering van het Markermeer (inv.nr. 316).
Stukken die eigenlijk behoren tot dat deel van het archief dat in het archief van de gemeente Almere berust (zie hiervoor onder paragraaf 2), zijn afgezonderd en zullen naar Almere worden overgebracht.
3.1 Beschrijven
3.2 Ordenen
Enige praktische wenken voor de gebruiker
Voor de betekenis van de in de beschrijvingen gebruikte definities verwijs ik naar:
* Lexicon van Nederlandse Archieftermen ('s-Gravenhage 1983)
* 'Terminologie voor grafische archivalia', Nederlands Archievenblad 93 (1989), p. 76-81.
Beide zijn aanwezig in de bibliotheek van het Rijksarchief.
De namen van de meeste werkgroepen, stuurgroepen, overlegorganen e.d. in deze inventaris zijn gemerkt met *. Achterin de inventaris is een alfabetische lijst opgenomen met toelichtende beschrijvingen over functie en samenstelling van deze organen (pag. 77 en verder).
Achterin de inventaris is tevens een concordantielijst opgenomen van classificatienummer naar inventarisnummer (pag. 85 e.v.). Bij door de administratie gemaakte interne verwijzingen naar andere stukken wordt vaak slechts het classificatienummer gegeven. Met behulp van de concordantielijst zijn de betreffende stukken relatief gemakkelijk te achterhalen.
In deze inventaris wordt regelmatig verwezen naar de inventarissen van het archief over de periode 1955-1971 en 1972-1979 en de lijst met Addenda op deze inventarissen. De volledige titels van de inventarissen luiden:
* S.W. Blancke, Inventaris van het archief van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 1955 (1942)-1971 (1985) (Lelystad 1994);
* G.J. Wieten, Inventaris van het archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 1972-1979 (Lelystad 1994).
Beide inventarissen zijn, evenals de lijst met Addenda, aanwezig op de studiezaal van het Rijksarchief.
Er zijn openbaarheidsbeperkingen op bepaalde archiefbescheiden uit dit archief. Raadpleeg hiervoor de studiezaalmedewerker.
Bijlage Toelichting op de met * gemerkte organen uit de inventaris
Ambtelijke overleggroep Verblijfsrecreatie (zie inv. nr. 427)
Deze ambtelijke overleggroep, waarin vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, een aantal Provinciale Planologische Diensten en het openbaar lichaam zaten, was in het kader van de Werkgroep* Recreatie ingesteld om de mogelijke overloop van verblijfsrecreanten vanuit de Veluwe te bestuderen.
Begeleidingscommissie Kinderdagverblijf Almere (zie inv. nr. 378)
Deze begeleidingscommissie, waarin ook ambtenaren van het openbaar lichaam zitting hadden, adviseerde het bestuur van het openbaar lichaam omtrent kinderopvang.

Begeleidingsgroep VVV-Flevoland (zie inv. nr. 426)
Deze begeleidingsgroep, waarin vertegenwoordigers zaten van het openbaar lichaam, de gemeenten Dronten en Lelystad, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en een aantal organisaties en instellingen op toeristisch-recreatief terrein, bereidde de oprichting van een VVV-Flevoland voor.

Beheerscommissie voor de Oostvaardersplassen (zie inv. nr. 424)
Deze commissie was in 1982 ingesteld door de ministers van CRM en Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de nadere inrichting en het beheer van het Oostvaardersplassengebied. In de commissie zaten vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Staatbosbeheer en ministerie van Landbouw en Visserij. Sinds 1983 namen ook vertegenwoordigers van het openbaar lichaam en de gemeente Lelystad als waarnemers aan de vergaderingen deel.

Commissie Bejaardenoorden Flevoland (zie inv. nrs. 376-377)
Deze commissie was een adviescommissie voor de besturen van de gemeenten Dronten en Lelystad en het openbaar lichaam. Er zaten vertegenwoordigers in van deze gemeenten en het openbaar lichaam, en verder van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van diverse betrokken organisaties.
Commissie van Bijstand voor Middenstandszaken in de IJsselmeerpolders(zie inv. nrs. 337-339)
In deze Commissie, die tot taak had de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te adviseren bij de opbouw van de detailhandel, zaten vertegenwoordigers van de Rijksdienst zelf en verder van het ministerie van Economische Zaken, Kamers van Koophandel, ondernemersverbonden, instituten voor midden- en kleinbedrijf en het openbaar lichaam.

Commissie Recreatief Gebruik Randmeren IJsselmeerpolders (CORRY) (zie inv. nrs. 436-438)
Deze commissie was in 1959 ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat en had tot taak het geven van richtlijnen en aanwijzingen voor het recreatief gebruik van de randmeren van de IJsselmeerpolders. In de commissie zaten vertegenwoordigers van de betrokken ministeries, de naburige provincies, diverse betrokken gewesten en gemeenten en het openbaar lichaam. De commissie werd eind 1983 opgeheven en opgevolgd door de Stuurgroep* Integraal Beleidsplan Randmeren IJsselmeerpolders.

Commissie Voortgang Ouderenbeleid (zie inv. nr. 374)
Deze commissie, waarin vertegenwoordigers zaten van het Instituut voor Welzijnswerk, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en het openbaar lichaam, was een advies- en overlegorgaan betreffende het ouderenbeleid.

Commissie Werkloosheidsvoorziening (zie inv. nrs. 382-383)
De Commissie Werkloosheidsvoorziening, waarin een lid van het Dagelijks Adviescollege en vertegenwoordigers van de Dienst Sociale Zaken (later de Sector Sociale Zaken van de Directie MZW) en vakbondsleden plaats hadden, adviseerde het Dagelijks Adviescollege betreffende aanvragen en hercontroles van WWV-uitkeringen.
Commissie Werkloze Werknemers (zie inv. nrs. 380-381)
De Commissie Werkloze Werknemers, waarin een lid van het Dagelijks Adviescollege en vertegenwoordigers van de Dienst Sociale Zaken (later de Sector Sociale Zaken van de Directie MZW), het arbeidsbureau en de vakbonden zitting hadden, adviseerde het bestuur van het openbaar lichaam betreffende aanvragen en hercontroles van RWW- en ABW-uitkeringen.

Coördinatiegroep Informatiesystemen en automatisering (zie inv. nrs. 137-140)
De coördinatie¬groep, waarin o.a. een lid van het Dagelijks Adviescollege en de hoofden van de meest betrokken afdelingen zitting hadden, werd in 1980 opgericht en had tot taak de informatiebehoefte te inventariseren en op basis daarvan informatiesystemen te ontwikkelen en software en apparatuur aan te schaffen.

Directieraad (zie inv. nrs. 123-126 en 128-129)
In de directieraad, opgericht in maart 1981, zaten de secretaris (als hoofd van de centrale afdelingen), de directeuren van de directies en de projectcoördinator van het Almere Project, plus eventueel informanten (specialisten). Vanaf 12 oktober 1981 maakten ook de hoofden van de centrale afdelingen deel uit van de directieraad, waardoor de samenstelling vrijwel identiek was aan die van het voormalig Stafoverleg*.

Distributiedienst (zie inv. nr. 336)
De Distributiedienst was een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Dronten en Lelystad en het openbaar lichaam.

Districtsgezondheidsdienst voor Flevoland (zie inv. nrs. 245-249)
De Districtsgezondheidsdienst voor Flevoland (DGD) was een gemeenschappelijke regeling van het openbaar lichaam en de gemeenten Lelystad en Dronten, ingesteld in 1980.
Flevolands Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg (zie inv. nr. 387)
Het Flevolands Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg, waarin de gemeenten Dronten, Lelystad en het openbaar lichaam waren vertegenwoordigd, werd in 1981 opgericht. Het was een advies- en overlegorgaan betreffende de zwakzinnigenzorg.

Kruisvereniging Flevolandd (zie inv. nrs. 368-373)
De Kruisvereniging Flevoland, opgericht in mei 1981 als opvolger van de Stichting Kruiswerk Flevoland, had tot doel de (met name maatschappelijke) gezondheidszorg in de IJsselmeerpolders te bevorderen en de belangen van de aangesloten leden te behartigen. Eén van de leden van het Dagelijks Adviescollege was adviserend lid van het algemeen bestuur.

Overleggroep Autobusdienstvoorzieningen Almere-Amsterdam (zie inv. nr. 322)
In deze overleggroep zaten vertegenwoordigers van onder meer het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en sinds 1978 ook van het openbaar lichaam. Zij bespraken de problematiek van het busvervoer tussen Almere en Amsterdam.

Plaatselijke Begeleidingscommissie van de Stichting Schoolbegeleidingsdienst IJsselmeerpolders (zie inv. nrs. 419-420)
Deze begeleidingscommissie, waarin vertegenwoordigers zaten van het openbaar en bijzonder onderwijs, onder voorzitterschap van een lid van het Dagelijks Adviescollege, had een aantal pedagogen in dienst. Ze had tot taak scholen te adviseren over kinderen met leer- en gedragsproblemen en die kinderen te begeleiden.

Prognosegroep Volkshuisvesting van de Stuurgroep* Noordelijk deel Randstad (zie inv. nr. 280)
In de prognosegroep zaten vertegenwoordigers van diverse overheidsorganen uit de provincie Noord-Holland en de IJsselmeerpolders. Zij overlegden met name over woningproductie en -toewijzing.
Projectgroep Automatisering (zie inv. nrs. 135 en 137)
Deze projectgroep is de opvolger van de projectgroep Automatisering die in 1977 door het Dagelijks Adviescollege van Lelystad was ingesteld. De projectgroep bestond uit medewerkers van de meest betrokken afdelingen en diensten en hield zich bezig met het uitvoeren van beleidsbeslissingen en de begeleiding binnen de organisatie van het openbaar lichaam. In Almere is deze groep, die niet formeel door het dagelijks adviescollege was ingesteld slechts sporadisch bijeengeweest. Ze werd in augustus 1980 opgeheven.

Provinciale Kaarteringscommissie Overijssel (zie blanco nummer onder 'Kadaster')
In deze commissie, ingesteld in 1976 in het kader van de invoering van een 'Grootschalige Basiskaart van Nederland', zaten vertegenwoordigers van rijks- en provinciale diensten, gemeenten, het openbaar lichaam en openbare nutsbedrijven die in de provincie Overijssel en de Zuidelijke IJsselmeerpolders werkzaam waren.

Raad voor de bedrijfsontwikkeling in de landbouw in de IJsselmeerpolders (zie inv. nrs. 340-347)
In deze Raad zaten vertegenwoordigers van diverse land- en tuinbouworganisaties, vakbonden, Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (mede namens het openbaar lichaam). Zij hield zich bezig met de ontwikkeling van landbouwbedrijven in de IJsselmeerpolders.

Raad voor de Sport en de Sportieve Recreatie/Recreatiesport (zie inv. nrs. 429-435)
In deze Raad zaten vertegenwoordigers van sport- en recreatieorganisaties en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, onder voorzitterschap van een bestuurslid van het openbaar lichaam. Zij overlegden over diverse zaken betreffende recreatie en sport, met name over aanleg van sportaccommodaties.
Stafoverleg (zie inv. nr. 121)
In het stafoverleg zaten vertegenwoordigers van de secretarieafdelingen plus eventuele 'informanten' (specialisten). Het stafoverleg werd in maart 1981 opgeheven en vervangen door de directieraad* en het overleg van de hoofden van de centrale afdelingen.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MaDi) (zie inv. nrs. 365-357)
Deze stichting verzorgde de maatschappelijke dienstverlening in de IJsselmeerpolders. Eén van de leden van het Dagelijks Adviescollege was adviserend lid van het bestuur van de stichting.

Stichting Regionaal Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf Overijssel (zie inv. nr. 348)
Deze stichting gaf voorlichting en begeleiding aan ondernemers in het kleinbedrijf. Er zaten vertegenwoordigers in van diverse ministeries, ondernemersverbonden, Kamers van Koophandel en van de gemeenten Dronten en Lelystad en het openbaar lichaam gezamenlijk.

Stichting Regionale omroep voor de IJsselmeerpolders (zie inv. nr. 334)
In deze Stichting zaten vertegenwoordigers van het openbaar lichaam, de gemeente Lelystad, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, journalisten en particulieren. Zij schiep de voorwaarden voor lokale radiouitzendingen.

Stichting Zuiderzeelijn (zie inv. nr. 324)
In de Stichting Zuiderzeelijn 'ter bevordering van de spoorverbinding van Groningen via Drachten-Heerenveen-Emmeloord-Lelystad naar Amsterdam' (niet te verwarren met de stuurgroep* Zuiderzeespoorlijn) zaten vertegenwoordigers van de Nederlandse Spoorwegen, het openbaar lichaam, de betrokken gemeenten en diverse instellingen uit het bedrijfsleven.

Straatnaamgevingscommissie Almere (zie inv. nr. 67)
In de Straatnaamgevingscommissie Almere (na juni 1980: Straatnaamgevingscommissie Zuidelijke IJsselmeerpolders) zaten naast ambtenaren van het openbaar lichaam ook inwoners van (m.n.) Almere. Zij adviseerde over de naamgeving van straten in het gebied van het openbaar lichaam.
Stuurgroep Geestelijke gezondheidszorg (zie inv. nr. 241)
In de Stuurgroep Geestelijke Gezondheidszorg, ingesteld in 1977, zaten vertegenwoordigers van het openbaar lichaam en de gemeenten Dronten en Lelystad en van verschillende instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg die in Flevoland werkzaam waren. Sinds 1978 streefde de Stuurgroep naar totstandkoming van een geïntegreerde dienstverlening in één instituut, wat leidde tot de instelling van de RIAGG Flevoland in september 1981.

Stuurgroep Integraal Beleidsplan Randmeren IJsselmeerpolders (S.T.I.B.R.IJ.) (zie inv. nr. 273)
In deze Stuurgroep, eind 1983 ingesteld door minister van Verkeer en Waterstaat als opvolger van de Commissie* Recreatief Gebruik Randmeren IJsselmeerpolders, waren diverse bij de randmeren betrokken ministeries, aanliggende provincies, gewesten, recreatieschappen, gemeenten en het openbaar lichaam vertegenwoordigd. Zij had tot taak een gezamenlijk na te streven beleid te formuleren ten aanzien van functie-aanduiding, inrichting en beheer van de Randmeren.

Stuurgroep Noordelijk deel Randstad (zie inv. nrs. 266, 269 en 280)
In de Stuurgroep Noordelijk deel Randstad zaten vertegenwoordigers van de ministeries Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Water¬staat en van diverse overheidsorganen uit de provincie Noord-Holland en de IJsselmeerpolders. Zij overlegden over diverse zaken met betrekking tot ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Stuurgroep Recreatiebasisplan Flevoland (zie inv. nr. 439)
In deze stuurgroep, opgericht in 1980, zaten vertegenwoordigers van het openbaar lichaam, de gemeenten Dronten en Lelystad, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de afdeling Openluchtrecreatie van het ministerie van CRM. De stuurgroep hield zich bezig met de controle op de voortgang van het werk en de verrichte werkzaamheden van het bureau dat het recreatiebasisplan opstelde.
Stuurgroep Zuiderzeespoorlijn (zie inv. nr. 328)
Deze stuurgroep (niet te verwarren met de stichting* Zuiderzeelijn) was medio 1982 door de minister van Verkeer en Waterstaat ingesteld en had tot taak een onderzoek in te stellen naar de vraag of en zo ja in hoeverre de aanleg en exploitatie van een spoorlijn tussen Lelystad en Groningen in economische en maatschappelijke zin wenselijk was. De Nederlandse Spoorwegen, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de vier noordelijke provincies en de gemeenten Dronten en Lelystad en het openbaar lichaam waren er in vertegenwoordigd.

Technische Werkgroep Uitvoering Afvalstoffenwet Flevoland (T.W.U.A.Fl.) (zie inv. nr. 260)
In de Technische Werkgroep Uitvoering Afvalstoffenwet Flevoland, die zich bezig hield met de uitvoering van de nieuwe Afvalstoffenwet, zaten vertegenwoordigers van het openbaar lichaam, de gemeenten Dronten en Lelystad en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Zie ook de Werkgroep* Uitvoering Afvalstoffenwet Flevoland.

Verkeerscommissie (zie inv. nrs. 319-320)
In de Verkeerscommissie zaten vertegenwoordigers van het openbaar lichaam, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de politie.

Vrouwenoverleg Zuidelijke IJsselmeerpolders (zie inv. nrs. 392-393)
In het Vrouwenoverleg zaten vertegenwoordigers van het openbaar lichaam en diverse vrouwenorganisaties. Het was een adviesorgaan voor het bestuur van het openbaar lichaam betreffende vrouwenzaken.

Werkgroep Bestuurlijke en operationele coördinatie bij rampen (zie inv. nr. 312)
In deze Werkgroep, die zich bezighield met de mogelijkheden voor samenwerking bij rampen, zaten vertegenwoordigers van de provincie Flevoland, de Flevolandse gemeenten en het openbaar lichaam, het heemraadschap Fleverwaard en de regionale brandweer.
Werkgroep Beveiliging vaarweg Amsterdam-Houtribsluizen-Lemmer (zie inv. nr. 321)
In deze werkgroep, die zich bezighield met de veiligheid op de vaarroute van Amsterdam naar Lemmer, zaten vertegenwoordigers van het openbaar lichaam, de belanghebbende gemeenten, de Directie Zuiderzeewerken, politie, brandweer en Bescherming Bevolking.

Werkgroep Microverfilming (zie inv. nrs. 141-143)
In de werkgroep Microverfilming, opgericht in januari 1981, zaten vertegenwoordigers van de directie Stadsontwikkeling, volkshuisvesting en gemeentewerken en van de afdeling Interne Zaken. In mei 1981 werd de werkgroep vervangen door een studiegroep, waarin dezelfde personen zitting hadden. De studiegroep had tot doel uitgangspunten te formuleren voor het gebruik van microverfilming en de activiteiten op het gebied van microverfilming binnen het openbaar lichaam te coördineren. De studiegroep werd in maart 1982 opgeheven.

Werkgroep Multifunctioneel Bouwen voor Lichamelijke Opvoeding, onderwijs en sport (zie inv. nr. 440)
In deze werkgroep zaten diverse bestuurders en ambtenaren van het openbaar lichaam. Zij adviseerde over bouw, ontwikkeling en exploitatie van sportaccommodaties.

Werkgroep Recreatie (zie inv. nr. 428)
In deze werkgroep zaten vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de Directie Zuiderzeewerken en het openbaar lichaam. Zij overlegden over diverse zaken betreffende recreatie en toerisme.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening IJsselmeerpolders (zie inv. nr. 279)
In deze werkgroep van de Vereniging van Zuiderzeegemeenten, voorgezeten door de waarnemend landdrost, zaten vertegenwoordigers van aanliggende provincies en gemeenten en de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat. De werkgroep had tot taak een bestemmingsplan op te stellen voor IJsselmeer en Markermeer.
Werkgroep Uitvoering Afvalstoffenwet Flevoland (W.U.A.Fl.) (zie inv. nrs. 257-259)
Deze werkgroep werd in maart 1980 ingesteld door de Minister van Binnen¬landse Zaken met het oog op de uitvoering van de nieuwe Afvalstoffenwet. Er zaten vertegenwoordigers in van het openbaar lichaam, de gemeenten Lelystad en Dronten, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de Regionale Inspectie Milieuhygiëne Overijssel en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Werkgroep Verstedelijking van de Stuurgroep* Noordelijk deel Randstad (zie inv. nr. 266)
In deze werkgroep zaten vertegenwoordigers van diverse overheidsorganen uit de provincie Noord-Holland en de IJsselmeerpolders. Zij overlegden over diverse zaken met betrekking tot ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, met name over woningproductie en -toewijzing.

Werkgroep Wijziging Wet openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' (zie inv. nrs. 60-63)
Deze werkgroep, ingesteld en opgeheven in 1981, bestond uit vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, Financiën en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening alsmede van het openbaar lichaam. Zij had tot taak te onderzoeken of de Wet openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' wijziging zou behoeven ten gevolge van de instelling van de gemeente Almere per 1 januari 1984.
Bijlage II Concordans van classificatienummer naar inventarisnummer
class.nr. -- inv.nr(s).
-1.714.1 -- 222
-1.718.7 -- 220-221
-1.75 -- 228, 231-233
-1.754.912 -- 229
-1.755.23 -- 234
-1.755.36 -- 235-236
-1.758.2 -- 230
-1.759.66 -- 227
-1.771.11 -- 241
-1.772.2 -- 194, 245-251
-1.776.11 -- 252
-1.776.7 -- 253
-1.777.1 -- 261-262
-1.777.26 -- 254, 257-260
-1.777.674 -- 255
-1.777.81 -- 266, 269, 280
-1.777.811 -- 267-268, 279, 281
-1.777.811.2 -- 265, 270
-1.778.31 -- 264
-1.778.51 -- 291-294
-1.778.511 -- 283-290, 295-296
-1.778.545 -- 297-298
-1.78 -- 305-308
-1.781.1 -- 304
-1.784.13 -- 303
-1.784.3 -- 302
-1.784.36 -- 300
-1.79 -- 317
-1.792 -- 274-278, 313-316
-1.811.111.1 -- 329, 331
-1.811.111.91 -- 332-333
-1.811.112 -- 330
-1.811.122.3 -- 319-320
-1.811.123.1 -- 222-323, 325-327
-1.812.5 -- 324, 328
-1.813.14 -- 321
-1.817.6/7 -- 334
-1.823.11 -- 340-347
-1.824 -- 348-349
-1.824.1 -- 337-339, 352, 356, 360-361
-1.824.112 -- 355, 357-359
-1.824.13 -- 354
-1.824.53 -- 336
-1.836 07.58 -- 382-383
-1.839.6 -- 351
-1.839.61 -- 350
-1.841.81 -- 365-367
-1.842.11 -- 240, 375
-1.842.14 -- 368-373
-1.842.3 -- 387
-1.842.6 -- 374, 376-377, 384
-1.842.71 -- 378
-1.842.92 -- 379
-1.842.955 -- 385-386
-1.842.973 -- 380-381
-1.851 -- 398
-1.851 01.08.89 -- 400
-1.851 02 -- 401
-1.851 02.1 -- 404
-1.851 02.4 -- 397, 402
-1.851 02.8 -- 399
-1.851 02.81 -- 417
-1.851 02.82 -- 418
-1.851 02.92 -- 405-414
-1.851 02.96 -- 415-416, 419-421
-1.851 06 -- 422
-1.851 09.1 -- 423
-1.853.2 -- 424
-1.855.2 -- 444, 447-1.855.3 -- 196, 429-435, 440-442
-1.855.43 -- 427
-1.855.44 -- 273, 428, 436-439
-1.855.45 -- 426
-1.856.11 -- 197, 390-391, 394-395, 446
-1.856.14 -- 389
-1.856.66 -- 392-393
class.nr. -- inv.nr(s).
-2.07 -- 65, 309-312, 318, 425
-2.07.11 -- 60-63
-2.07.12 -- 299, 443, 445
-2.07.151 -- 69
-2.07.155.2 -- 67-68
-2.07.23 -- 36-59, 70-71, 98, 144, 219, 242-244, 256, 282, 335, 353, 362-364, 388, 396
-2.07.281 -- 97
-2.07.33 -- 72
-2.07.351 -- 271-272
-2.07.351.31 -- 115-116
-2.07.352 -- 96, 99
-2.07.352.11 -- 73-91, 95
-2.07.352.18 -- 100
-2.07.353.221 -- 146-148
-2.07.353.3 -- 149, 152-153
-2.07.353.33 -- 154-156
-2.07.354.1 -- 113-114, 117, 119
-2.07.355 -- 120-129
-2.07.355.5 -- 130, 134, 141-143, 145
-2.07.355.52 -- 135-140
-2.07.526 -- 176
-2.07.53 -- 158
-2.07.531 -- 157, 159-161
-2.07.533 -- 179
-2.07.534 -- 180
-2.07.54 -- 1-21, 23-35, 162-165, 167-175, 177-178
-2.07.76 -- 64
-2.07.812 -- 151
-2.07.85 -- 181
-2.08 -- 198
-2.08.171 -- 199
-2.08.172 -- 182-187
-2.08.173 -- 188-192
-2.08.24 -- 193
-2.08.48 -- 202, 206-210
-2.08.5 -- 211
-2.08.741 -- 212-214
-2.08.741.5 -- 215
-2.08.84 -- 217
-2.08.972 -- 216
-4.07.51 -- 237-239
-4.07.531 -- 150
BW 07 -- 132
BW 07.355 -- 301
BW 08.48 -- 200
GGD 08.48 -- 201
KABINET -1.851 02.7 -- 403
KABINET -2.07.54 -- 22, 166
P 07.23 -- 225
P 07.354.1 -- 118
P 07.77 -- 223-224, 226
P 08.2 -- 195
P 08.23 -- 218
PW 07 -- 131
PW 07.125 -- 133
PW 07.352.11 -- 106-109
PW 07.352.18 -- 112
PW 08.48 -- 203-204
SZ 07.352.11 -- 101-104
SZ 07.352.18 -- 105
SZ 08.48 -- 205
[geen] -- 66, 92-94, 110-111, 263.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1979) 1980-1995
Omvang in m.:
10,375
Auteur toegang:
Dekker, A.M.
Openbaarheid:
Deels openbaar
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS