Uw zoekacties: Commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland, J.C.J. Lammers
0796 Commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland, J.C.J. Lammers
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Geschiedenis van de Commissaris van de Koningin 1986-1995
De instelling als provincie werd bij wet besloten op 27 juni 1985 en uitgevoerd op 1 januari 1986. Voordat de provincie werd ingesteld waren er twee organisaties actief geweest met de totstandkoming van de nieuwe provincie, het Projectbureau Flevoland en het Voorbereidingslichaam provincie Flevoland.
Het Projectbureau Flevoland had twee taken: * 
- de ambtelijke voorbereiding van de provinciale taken voor het nog niet provinciaal ingedeelde gebied en
- de voorbereiding van de bestuurlijke indeling van de toekomstige provincie.
Het Voorbereidingslichaam provincie Flevoland had als taak het verrichten van handelingen en het nemen van besluiten die nodig zijn opdat het bestuur van de provincie met ingang van 1 januari 1986 zijn taken kon verrichten. Daarnaast was er ook een fungerend Commissaris van de Koningin in het gebied van de latere provincie Flevoland. * 
De eerste Commissaris van de Koningin in Flevoland was J.C.J. Lammers (Johannes Christiaan Jan (Han) Lammers, Amsterdam 10 september 1931 – aldaar 5 juli 2000). Hij is Commissaris geweest van 1986-1996.
Na een afgebroken studie theologie werd hij journalist. Van 1955 tot 1957 was Lammers redacteur van het ANP en van 1957 tot 1962 was hij chef-redacteur van de Amsterdamse redactie van het Algemeen Dagblad. In 1962 trad Lammers toe tot de redactie van De Groene Amsterdammer.
Halverwege de jaren zestig werd Lammers actief binnen de PvdA. In 1970 werd hij voor die partij wethouder (stadsontwikkeling, publieke werken en kunstzaken) in Amsterdam.
In augustus 1976 werd hij benoemd tot landdrost van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders'. Op 1 januari 1984 werd Lammers burgemeester van Almere. En per 1 januari 1986 werd Lammers de eerste Commissaris der Koningin van Flevoland. In 1996 ging hij met pensioen. * 
Taken en bevoegdheden
De instructie voor de Commissaris * 
Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
Openbaarheidbeperking
Voor de volgende inventarisnummers geldt een openbaarheidbeperking op basis van artikel 15, lid 1 Archiefwet 1995 bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In die gevallen is voor inzage toestemming vereist van de rijksarchivaris in de provincie Flevoland.
Inv. nrs. 8, 45, 55 en 58: openbaar per 01-01-2061.
Inv. nr. 12: openbaar per 01-01-2058.
Inv. nr. 13: openbaar per 01-01-2060.
Inv. nr. 17: openbaar per 01-01-2068 en
Inv. nr. 60: openbaar per 01-01-2062.
Bijlage I Literatuurlijst
Inventarissen
R. van der Meer / A. Piersma, Archiefinventaris van het projectbureau Flevoland (1954) maart 1985-december 1985 (maart 1986)(Lelystad 1989 en 2002).
J.E. van Ingen, Inventaris van het archief van het Voorbereidingslichaam provincie Flevoland (1984) oktober 1985 – december 1985 (Lelystad 1993) en
J.E. van Ingen, Inventaris van het archief van de fungerend Commissaris van de Koningin in het gebied van de latere provincie Flevoland 1954-1985 (Lelystad 1993).
Bronnen
www.flevolandsgebuegen.nl.
Bijlage II Instructie voor de Commissarissen des Konings in de Provinciën
Besluit van 12 januari 1966,Staatsblad 25, tot vaststelling van een nieuwe instructie voor de commissarissen des Konings in de provinciën, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 september 1975,Staatsblad 500.
Art. 1 Onze commissaris neemt, naast hetgeen hem in de Provinciewet of in andere wettelijke bepalingen is opgedragen, de voorschriften van deze instructie in acht.
Art. 2.1 Voor zover daarin niet bij of krachtens de wet is voorzien, bevordert hij bij een ramp of een dergelijke gebeurtenis of bij een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, dat de bestrijding of voorkoming naar behoren geschiedt; zulks met inachtneming van de door onze Minister van Binnenlandse Zaken gegeven aanwijzingen.
Art. 2.2 Zijn in een geval als bedoeld in het eerste lid voor het gebied van meer dan één gemeente bijzondere voorzieningen nodig, dan treft hij de vereiste maatregelen, zoveel mogelijk door tussenkomst van de burgemeester. Hij kan alsdan de bevelvoering regelen.
Art 3. Voor zover, daarin niet of krachtens de wet is voorzien, bevordert hij de civiele verdediging en de voorbereiding daarvan met inachtneming van de aanwijzingen van onze minister belast met de coördinerende verantwoordelijkheid voor de civiele verdediging.
Art. 4. Hij bevordert, met inachtneming van wat in bepaalde gevallen bij of krachtens de wet is voorzien, de door hem noodzakelijk geachte samenwerking tussen in zijn provincie werkzame rijksambtenaren, ressorterende onder verschillende departementen van algemeen bestuur, of tussen hen en commandanten van de daar aanwezige krijgsmacht, dan wel tussen vorenbedoelde functionarissen en het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen of de waterschapsbesturen.
Art. 5. Hij is bevoegd bij in de provincie werkzame rijksambtenaren en bij de commandanten van de daar aanwezige krijgsmacht inlichtingen in te winnen en met hen overleg te plegen. De rijksambtenaren en commandanten zijn, behoudens het bepaalde in artikel 6, gehouden de gevraagde inlichtingen te verstrekken en aan het overleg deel te nemen.
Art. 6. Indien de in de voorgaande artikelen bedoelde rijksambtenaren of commandanten menen te moeten weigeren de op grond van deze instructie gevraagde medewerking te verlenen, brengt hij de hoofden van de departementen van algemeen bestuur waaronder betrokkenen ressorterende alsmede onze Minister van Binnenlandse Zaken daarvan op de hoogte.
Art. 7. Hij brengt met redelijke tussenpozen aan alle gemeenten in de provincie ambtshalve bezoeken. Van bijzondere bevindingen bij zijn bezoek aan een gemeente brengt hi binnen vier maanden verslag uit aan onze Minister van Binnenlandse Zaken en doet hij, voorzover voor dat college van belang, mededeling aan Gedeputeerde Staten.
Art. 8.1. Wanneer het ambt van burgemeester ener gemeente openvalt, zendt hij zo spoedig mogelijk adat de gelegenheid tot sollicitatie voor deze betrekking is opengesteld, doch uiterlijk binnen vier maanden nadien, een met redenen omklede aanbeveling van tenminste twee personen aan onze Minister van Binnenlandse Zaken, tenzij onze minister anders heeft bepaald.
Art. 8.2. Alvorens een aanbeveling te doen verzoekt hij de raad van de gemeente hem zijn gevoelens kenbaar te maken met betrekking tot de aan de te benoemen burgemeester te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid. * 
Art. 9. Hij zendt een voorstel tot herbenoeming van een burgemeester tenminste vier maanden voor de eerste van de maand waarin de herbenoeming dient plaats te vinden aan onze voornoemde minister. Hij brengt hierbij tevens verslag uit omtrent de wijze van ambtsvervulling van betrokkende gedurende de lopende ambtsperiode.Bij besluit van 4 september 1975, Staatsblad 500, werd de in art. 9 genoemde termijn verlengd van twee tot vier maanden.
Art. 10. Wanneer de betrekking van hoofdcommissaris of commissaris bij een gemeentelijk politiekorps in de provincie openvalt, bevordert hij, dat het oordeel van de burgemeester, voorzien van het advies van de procureur-generaal fungerend directeur van de politie, en van hemzelf, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier maanden nadien, aan onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt toegezonden.
Art. 11. Hij zorgt, dat alleen aan hem gerichte stukken afzonderlijk bewaard en dat daarvan afzonderlijke registers worden gehouden.
Art. 12. Hij geeft van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid van artikel 62 der Provinciewet schriftelijk kennis aan onze Minister van Binnenlandse Zaken.
Art. 13. Het Koninklijk Besluit van 27 september 1850 (Staatsblad nr. 62), houdende vaststelling ener instructie voor de Commissaris des Konings in elke provincie, wordt ingetrokken.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, enz. … (uitgegeven 25 januari 1966)
Bijlage III Overzicht van de wettelijke regeling steunende taken en bevoegdheden van de Commissaris van de Koningin
De wetgeving is aan verandering onderhevig deze bijlage geeft de taken en bevoegdheden weer in de periode van de inventaris.
Grondwet
- Commissaris der Koningin is voorzitter van de vergaderingen van Provinciale Staten (artikel 125, 3);
- Bij de Wet kan worden bepaald, dat de Commissaris der Koningin voorts wordt belast met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie (artikel 126) en
- Commissaris der Koningin wordt bij Koninklijk Besluit benoemd (artikel 131).

Ambtsinstructie
- Commissaris der Koningin bevordert dat rampen naar behoren worden bestreden, c.q. voorkomen;
- Commissaris der Koningin kan bevelvoering regelen indien een en ander zich in het gebied van meer dan één gemeente voordoet;
- Commissaris der Koningin bevordert de civiele verdediging en de voorbereiding daarvan;
- Commissaris der Koningin is bevoegd bij rijksambtenaren en commandanten krijgsmacht inlichtingen in te winnen;
- Commissaris der Koningin brengt met redelijke tussenpozen bezoek aan alle gemeenten in de provincie;
- Commissaris der Koningin stelt aanbeveling van ten minste twee personen op ingeval van een burgemeestersvacature; hij verzoekt de gemeenteraad voordien zijn gevoelend kenbaar te maken;
- Commissaris der Koningin doet voorstellen tot herbenoeming van burgemeesters;
- Commissaris der Koningin bevordert, dat, ingeval van de vacature van een (hoofd)commissaris van politie, het oordeel van de burgemeester, de procureur-generaal en van hemzelf, aan minister BiZa worden gezonden;
- Commissaris der Koningin zorgt dat de alleen aan hem gerichte stukken afzonderlijk worden bewaard en dat daarvan afzonderlijke registers worden gehouden;
- Commissaris der Koningin meldt minister BiZa zijn door Gedeputeerde Staten aangewezen vervanger bij ziekte etc.

Kieswet
- Mededeling aan hoofdstembureau dat geen beroep tegen geldigverklaring kandidatenlijsten is ingesteld;
- Medeondertekening van verklaring ter aanbeveling van voorkeurnummer en
- Afgifte bewijs van ontvangst van kandidatenlijsten.
Provinciewet
Kan bepalen dat Provinciale Staten in vergadering bijeen zullen komen;
- bepaalt dag, plaats en uur van opening vergaderingen van Provinciale Staten;
- zorgt voor handhaving van de orde in de vergaderingen van Provinciale Staten;
- voorzitter van Provinciale Staten raadgevende stem - en Gedeputeerde Staten (stem);
- oppertoezicht over de provinciale griffie en de andere provinciale diensten en bedrijven;
- opening van aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten gerichte stukken;
-zorg voor spoedige behandeling en afdoening van zaken;
- tekenen van stukken, die van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten uitgaan;
-eventueel voorzitter van Statencommissies voor de werkzaamheden van Provinciale Staten;
- het voorstaan van belangen van de provincie en van haar ingezetenen;
- het ter uitoefening van zijn bevoegdheid schriftelijk vragen van de nodige inlichtingen aan alle provinciale ambtenaren en aan besturen van gemeenten enz. voor zover de werkzaamheid dezer lichaam zich uitstrekt over gebied van de provincie;
- het geven van inlichtingen en adviezen over alle zaken de provincie betreffende aan een minister indien dat van hem wordt gevraagd;
- verlenen van medewerking aan de uitvoering van de wetten en algemene maatregelen van bestuur wanneer deze dat van de commissaris vorderen;
- evenzo, indien de Kroon zulks gelast bij niet of niet behoorlijke medewerking door Gedeputeerde Staten;
- eventueel oproeping van getuigen en deskundigen in vergadering van Gedeputeerde Staten bij behandeling van administratieve geschillen;
- eventueel voorzitter van kamer van geschillen van bestuur;
- verantwoordingsplicht aan Provinciale Staten;
- vertegenwoordiging buiten rechte;
- idem in rechte;
- bevoegdheid tot politiedwang in de gevallen bedoeld in de artikelen 95 en 97;
Provinciewet
- verstrekken van schriftelijke last tot het binnentreden in een woning tegen wil van de bewoner, indien Commissaris bevoegdheid tot politiedwang heeft;
- invorderen van dwangbevel van kosten politiedwang;
- verzoek tot voordracht schorsing of vernietiging besluit Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten dat naar oordeel van de Commissaris in aanmerking komt voor vernietiging wegens strijd met Wet of algemeen belang.

Gemeentewet
- Eedsaflegging (waarnemend) burgemeester;
- verlenen van verlof aan burgemeester om langer dan 8 dagen afwezig te zijn;
- aanwijzen van waarnemend burgemeester;
- treffen van voorziening ingeval van nalatigheid burgemeester en wethouders of burgemeester;
- schorsing uitvoering algemene voorschriften burgemeester ex artikel 220;
- voorziening tegen niet-bekrachtiging algemene voorschriften van de burgemeester;
- namens gemeente instellen van een rechtsvordering als bedoeld in de artikelen 248a en 263.

Wet gemeenschappelijke regelingen
- Commissaris der Koningin kan met andere Commissarissen der Koningin een gemeenschappelijke regeling aangaan;
- Commissaris der Koningin dient regelingen uitsluitend tussen burgemeesters gesloten goed te keuren.

Brandweerwet
-Geen taken voor Commissaris der Koningin.
Rampenwet
- Commissaris der Koningin kan burgemeester(s) verplichten een rampenbestrijdingsplan vast te stellen c.q. te wijzigen (al dan niet gezamenlijk);
- Commissaris der Koningin stelt binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wet een provinciaal coördinatieplan vast;
- Commissaris van de Koningin kan ingeval van een bovengemeentelijke ramp en inzake de rampbestrijding de burgemeester aanwijzingen geven;
- verzoeken om bijstand lopen via de Commissaris der Koningin;
- Commissaris der Koningin kan in bijzondere gevallen militaire bijstand vragen aan minister BiZa;
- Commissaris der Koningin kan bijvoorbeeld aanwijzingen geven over gezamenlijke oefeningen gemeenten; idem minister BiZa aan Commissaris der Koningin.

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
Tijdens TOESTAND VERHOOGDE WAAKZAAMHEID:
- Verstrekken van aanwijzingen aan burgemeester in verband met handhaving openbare orde;
- bij een ieder inlichtingen inwinnen;
- beperking bewegingsvrijheid;
Tijdens BURGERLIJKE UITZONDERINGSTOESTAND bovendien:
- Internering;
- parate executie.

Besluit buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.
- Beperking bewegingsvrijheid.

Oorlogswet
Tijdens STAAT VAN OORLOG:
- Bij een ieder inlichtingen inwinnen;
-beperking bewegingsvrijheid - in openlucht en - ten aanzien van bepaalde gebouwen / terreinen (in overeenstemming met het militair gezag)
- parate executie;
Tijdens STAAT VAN BELEG en bovendien:
- Alle voorwerpen dienende tot verstoring van de openbare orde - onderzoeken; - in beslag nemen en gebruik ervan verbieden;
- personen die gevaar opleveren voor openbare orde bevelen gebied te verlaten en verbieden dat de te betreden / er terug te keren (in overeenstemming met militair gezag).
Wet verzekering Beschikbaar blijven van Goederen
- Krachtens aanwijzingen minister van Binnenlandse Zaken bevelen geven tot beschikbaar houden van goederen;
- Indien daarmee belast door de betreffende minister toezicht op nakoming bepaalde bevelen.

Wet medewerking Verdedigingsvoorbereiding 1939
- Krachtens machtiging van betrokken minister en minister Binnenlandse Zaken voorzien in medewerking van nalatige gemeentebesturen;
- (doen) betreden van plaatsen / woningen.

Wet op de Noodwachten
- Verplaatsing bevolking;
- Aanwijzing leden provinciale noodwachtstaf;
- opdracht burgemeester tot inschrijving van noodwachtverplichtingen;
- Idem tot oproeping;
- Beroep tegen oproeping (hoger beroep op Kroon mogelijk).

Wet verplaatsing Bevolking
- Verlenen machtiging binnentreden woning;
- voordracht vernietiging verordeningen van burgemeesters;
- krachtens machtiging ministers Binnenlandse Zaken en Defensie bij bijzondere noodzaak verplaatsing van bevolking te gelasten;
- bepalingen met betrekking tot ontruiming gebieden, wie die verlaten en wie achterblijven en welke gebieden opgenomen worden;
- schorsing (voor maximaal 14 dagen) van verordeningen van burgemeesters ter vaststelling van gedragsregels;
- krachtens machtiging ministers Binnenlandse Zaken en Defensie aanwijzen van transportleiders bij gemeentegrens overschrijdende afvoer;
- krachtens aanwijzing van de minister van Binnenlandse Zaken: aanwijzen van bijzondere verblijfplaatsen voor bepaalde categorieën van verplaatste personen met het oog op gezondheid, leeftijd en gedrag;
- bevoegd tot (doen) betreden van plaatsen / woningen.

Besluit ex artikel 18 Noodwacht rechtspleging
- Bevoegdheden minister van Justitie gaan over op Commissaris als verbindingen zijn verbroken.

Inkwartieringswet
- Beschikken met betrekking tot beroep tegen vaststelling schadeloosstelling.
Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd
-Verstrekken van schriftelijke last tot binnentreden van een woning tegen de wil van een bewoner.

Paspoortinstructie
- Commissaris der Koningin is bevoegd de burgemeesters aanwijzingen over de uitvoering te geven;
- Commissaris der Koningin is bevoegd tot afgeven, verlengen of wijzigen van nationale paspoorten, paspoorten voor vreemdelingen en reisdocumenten voor vluchtelingen; kan “nationale paspoorten” na machtiging minister Binnenlandse Zaken geheel of ten dele aan een of meer burgemeesters delegeren;
- de autoriteit die bevoegd is tot afgifte van paspoorten voert ter zake administratie;
- Commissaris der Koningin is bevoegd een paspoort in te trekken, onder andere de hebben burgemeesters deze bevoegdheid ook: Commissaris der Koningin fungeert dan als beroepsinstantie.

Besluit bedrijfszelfbescherming
- Goedkeuring beschermingsplan.

Politiewet
- Vaststelling minimum sterkte rijkspolitie in gemeenten;
- verlenen van bijstand;
- toezicht op politie met betrekking tot handhaving openbare orde.

Rechtstoestandsregeling reservepolitie
- Voordracht tot inschakeling reservepolitie bij ordeverstoringen.

Wet overgang rijks / gemeentepolitie v.v.
- Commissaris adviseert.

Wet Justitiële Documentatie
- Beschikken met betrekking tot klacht over weigering afgifteverklaring omtrent het gedrag.

Vuurwapenwet
- Beschikken met betrekking tot beroep tegen weigering bijzondere machtiging door hoofd plaatselijke politie.

Wapenwet
- Verlenen machtiging tot het dragen van wapenen.

Reglement gevaarlijke stoffen
- Advies voor vergunning afleveren ontploffingsgevaarlijke stoffen;
- Idem vergunning ontdoen van die stoffen en
- beschikken met betrekking tot beroep tegen bezwaar bewaring gevaarlijke stoffen.
Ontgrondingenwet
-Verlenen van adres aan beroepen tegen besluiten Gedeputeerde Staten betreffende ontgrondingszaken (inbegrepen schadevergoeding).

Belemmeringenwet verordeningen
- Beroep met betrekking tot vergunning ex wet; adres verlenen.

Bevoegdhedenwet
- Beroep met betrekking tot dwangbevel; adres verlenen.

Keurenwet
- Verlenen van adres aan beroep tegen beslissing Gedeputeerde Staten inzake keur;
- beroepsrecht tegen beslissing Gedeputeerde Staten inzake keur.

Waterstaatswet
- Verzoek aan Gedeputeerde Staten om vernietiging van verordening of besluit waterschap;
- instellen beroep tegen vernietiging / weigering vernietiging door Gedeputeerde Staten van verordening of besluiten als even bedoeld;
-adres verlenen aan beroepen ingevolge de Wet;
- beroepsrecht ten aanzien van besluiten Gedeputeerde Staten genomen krachtens provinciale verordeningen betreffende waterstaat of reglementen van waterschappen enz.;
-beroepsrecht ten aanzien van een aantal besluiten van Gedeputeerde Staten tot vernietiging van niet aan goedkeuring onderworpen verordeningen en besluiten van waterschappen enz.;
-verlenen van adres inzake verzetsprocedure bij Kroon;
-verstrekken van schriftelijke last tot binnentreden van een woning tegen de wil van de bewoner.

Wegenwet
- Het adres verlenen aan beroepen met betrekking tot onttrekking van een weg aan openbaar verkeer;
- Beroep met betrekking tot goedkeuring Gedeputeerde Staten van overdracht verplichting tot onderhoud weg van gemeente aan gemeente of waterschap;
- Idem provincie aan gemeente;
- Beroep met betrekking tot vaststelling van de legger;
- Zenden van afschrift dagvaarding tot wijziging wegenlegger aan betrokken gemeente en waterschap.
Wegenverkeerswet
- Afgeven en verlengen rijbewijzen (tot 1 oktober 1986);
- aanleggen registers houders rijbewijzen en verstrekken van inlichtingen uit dat register;
- adres verlenen voor beroep op de Kroon ten aanzien van besluiten Gedeputeerde Staten.

Verenwet
- Adres verlenen voor verzoekschriften aangaande vervallenverklaring van veerrechten;
- ontvangst afgifte, aanspraak op veerrecht.

Wet op de Woonwagens en Woonschepen 1918
- Verlenen vergunning tot het bewonen van een woonschip.

Woonwagenwet
- Beschikken met betrekking tot beroep tegen verwijdering van woonwagencentrum.

Wet Vereniging en Vergadering
- Beschikken met betrekking tot beroep weigering vergunning voor openbare vergadering in de open lucht.

Wet op de Kerkgenootschappen
- Verbod klokkengeluid in belang van openbare orde.

Wet op de Lijkbezorging
- Beroep tegen weigering verlof tot ontleding of lijkopening.

Algemene Bijstandswet
- Voorziening bij voorraad met betrekking tot noodzakelijk kosten van bestaan.

Veewet
- Geven van bevelen in verband met hondsdolheid.

Vogelwet
- Afgeven van vogelvergunningen – H.

Wet Luchtverontreiniging
Ingeval van bijzondere omstandigheden:
-Bevelen een inrichting te sluiten, een toestel buiten werking te stellen of een verontreinigende handeling te staken;
- geven van algemene voorschriften met betrekking tot inrichtingen, toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen.

Wet Hygiëne Kampeerplaatsen
- Geven van last tot ontruiming van kampeerplaatsen.

Wet Hygiëne en Veiligheid Zweminrichtingen
- Geven van last tot sluiting zweminrichting.

Wet Ruimtelijke Ordening
- Aanwijzing ambtenaren ter opsporing van in de Wet genoemde strafbare feiten.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1979) 1986-1996 (2000)
Omvang in m.:
2,625
Auteur toegang:
Hildebrand, W.F.
Openbaarheid:
Deels openbaar
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS