Skip to main content

Bestuursstukken

2023

2022

Bestuur

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Dhr. S. Kruis (gemeente Lelystad)

Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)

Vicevoorzitter: Dhr. Jan Nico Appelman (Provincie Flevoland)

 

Algemeen Bestuur

Dhr. Siert Lap (Gemeente Dronten)

Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)

Mw. Winnie Prins (Gemeente Zeewolde)

Dhr. Andries Poppe (Waterschap Zuiderzeeland)

DB stukken

30 juni 2022

Agenda

Besluitenlijst

22 september 2022

Agenda

Besluitenlijst

15 december 2022

Agenda

Besluitenlijst

AB stukken 7 juli 2022

Agenda

Mededelingen bestuur

Opvolging dhr. J. Schoone als voorzitter DB/ AB 

Verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 31 maart 2022

(Afschrift) Ingekomen brief d.d. 26-04-2021 van OCW inzakeTransitie RHC's_Reactie op brf prov. en gem. Utrecht

Ingekomen brief d.d. 16-05-2022 van de gemeente Zeewolde aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d. 02-06-2022 van de provincie Flevoland aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d. 10-05-2022 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d. 08-06-2022 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake bestuurlijke vertegenwoordiging

Ingekomen brief d.d. 15-06-2022 van de Gemeente Lelystad aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d. 23-06-2 van Waterschap Zuiderzeeland aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Ingekomen brief d.d.28-06-2022 van Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026

Update Trajectbeschrijving_afhankelijkheden terugtredenrijkjuni2022Rijk

Position paper Archiefwet 2021

Kamerstukken 11 april

Van OCW: Stappen proces Uitreding Rijk

gespreksnotitie bestuurlijk gesprek OCW-HFA  

Toekomst: planning digitale duurzaamheid HFA

PvE e-Depot waarin al verwerkt feedback deelnemers GR

 

Definitieve jaarrekening 2021

Accountantsverslag

Ontwerp Programmabegroting 2023-2026HFA

Eerste Berap 2022

Besparingen

Rapportage Rijksarchivaris, Provincie-, Waterschap- en Gemeente- archivaris  

Oplegnotitie

Acquisitieplan

Handreiking hotspotmonitor