Skip to main content
Uw zoekacties: Stichting Woningbouw Lelystad

0733 Stichting Woningbouw Lelystad

beacon
 
 
Geschiedenis van de archiefvormende organen
De Directie van het Openbaar Lichaam de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) en haar voorgangers
Stichting Woningbouw Lelystad
Museum Ketelhaven
Geschiedenis van de archieven
Het archief van de Directie van het Openbaar Lichaam de Wieringermeer en (IJsselmeerpolders) en haar voorlopers
Stichting Woningbouw Lelystad
Museum Ketelhaven
Verantwoording van de bewerking
De begindatum van het archief is gesteld op 1928, het jaar waarin gestart werd met de voorbereiding van de instelling van een orgaan dat belast zou worden met de ontginningswerkzaamheden en dergelijke in de drooggevallen Wieringermeer. De einddatum is gesteld op 28 februari 1963, de datum waarop de beschikking van de instelling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders van kracht werd. Naast onderhavige inventaris is er van van de dossiers met een afdoeningsdatum van na 28 februari 1963 een dossierinventaris gemaakt. Bij de bewerking is uitgegaan van het structuurbeginsel. De code is gehandhaafd en bij de ordening van de bestanddelen is de code-volgorde aangehouden. Om het archiefmateriaal op code-volgorde te krijgen moest het bestand eerst herordend worden, aangezien de administratie de dossiers in willekeurige volgorde opborg.
Het archief is geselecteerd met behulp van een categorieënlijst van te bewaren en te vernietigen categorieën, samengesteld aan de hand van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het departement van Verkeer en Waterstaat en de daaronder resorterende organen, met uitzondering van het Staatsbedrijf PTT, en de concept-vernietigingslijst regionale directies Rijkswaterstaat taakgedeelte. Tevens is een ongedateerde vernietigingslijst van de RIJP gehanteerd. De dossierinventaris die in de inventaris in de eerste beschrijving onder een blind nummer wordt opgevoerd, is de door de administratie zelf gemaakte toegang. Tijdens de selectie is in die dossierinventaris aantekening gehouden van de genomen selectiebeslissingen. Deze dossierinventaris is nog als neveningang te gebruiken. Ook het registratuurplan met daarin de RIJP-code is onder een blind nummer voor in de inventaris geplaatst. Bij enige code's is geen omschrijving gezet omdat de door de archiefvormer toegepaste codering is gehandhaafd of omdat een aantal afzonderlijke code's samengevoegd is tot één.
Een aantal werkarchieven bevindt zich nog bij de beheerder. Vermeende hiaten in het archief kunnen zijn ontstaan doordat de dienst bij afstoting van taken de desbetreffende stukken naar de taakopvolger deed overgaan.
De twee blokken waaruit het archief bij het begin van de bewerking bestond zijn weer als zodanig in de inventaris opgevoerd.
In de beschrijvingen zijn de voorkomende stamboeknummers aangegeven. Het archief van het museum Ketelhaven had, gezien het feit dat het eigenlijk door de afdeling Oudheidkundig Bodemonderzoek gevormd is, in het code-gedeelte ondergebracht kunnen worden, maar gezien de afspraken met de beheerder wordt het als gedeponeerd archief beschouwd.
Het archief van de Stichting Woningbouw Lelystad wordt als gedeponeerd archief beschouwd.
Geraadpleegde literatuur
Atlas, Zuiderzeeproject 1972-1973 (6e jaargang) (Lelystad, 1972).
Akkerman, A, Researchrapport betreffende het Centraal Archief van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Lelystad 1928-1986 (Winschoten, 1987)
Hoekman, J, Literatuurrapport ten behoeve van de bewerking van de archieven van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1986 (Winschoten, 1987).
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1972-1985 (1989)
Omvang in m.:
1,625
Auteur toegang:
Centrale Archief Selectiedienst
Toelichting openbaarheid:
Per inv. nr. is de datum waarop de openbaarheid vervalt aangegeven. Het gehele archief wordt openbaar per 1 januari 2059.
Opmerkingen:
Deze collectie wordt gedigitaliseerd.
Openbaarheid:
Deels openbaar
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.